ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ต้องทำอย่างไร?

ออสเตรเลียดินแดนแห่งจิงโจ้และหมีโคอาลาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ความเจริญของบ้านเมือง ทั้งยังติดอันดับ 4 ของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลากหลายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างพากันไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของออสเตรเลีย สำหรับคนไทยที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวออสเตรเลียอยู่ อย่าลืมที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนไปนะคะ Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ได้ทราบกันค่ะ

 

วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน (Visitor Visa) ประเภท 600

เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนครอบครัว/ญาติพี่น้อง/เพื่อน เข้าศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน) 

 

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนชั่วคราวเท่านั้น เช่น เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า วางแผนที่จะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวตามที่ได้ระบุไว้ ไม่ได้มีเจตนาจะอาศัยอยู่ถาวร โดยมีการระบุช่วงระยะเวลาอาศัยอยู่ให้ชัดเจน

ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในประเทศ

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญ

– หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า

– สำเนา วีซ่าทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางไปประเทศอื่น

– รูปถ่ายสี ขนาด 3.5×4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนา ทะเบียนบ้าน

– สำเนา บัตรประชาชน

– สำเนา สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ

 

เอกสารเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังยื่น)

– ใบปะหน้าที่ระบุถึงรายละเอียดเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณา

– เอกสารคำร้องขอวีซ่า และใบนัดหมายของ VFS

– จดหมายแนะนำตัว และแผนการเดินทาง กำหนดให้ชัดเจนว่าจะเดินทางไป- – – เที่ยวที่ไหน เมืองอะไร พักที่ไหน

–  หลักฐานแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) และรายการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน (Bank Statement) อายุเอกสารไม่เกิน 15 วัน นำเล่มบัญชีจริงมาด้วย

– ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)

– หนังสือรับรองการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน และสลิปเงินเดือน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)

– หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินภายใน (กรณีเดินทางหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น)

– ใบจองโรงแรมที่พัก ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง)

– เอกสารประกันการเดินทาง

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลภาษาอังกฤษมาด้วย

 

การยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย มี 2 ช่องทาง

ยื่นผ่านระบบออนไลน์ เป็นการยื่นตรงกับหน่วยงาน Immigration ของประเทศออสเตรเลีย immi.gov.au

ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว

1.ยื่นผ่านระบบออนไลน์

สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ immi.gov.au

ลงชื่อเข้าใช้และสร้าง Form “New Application” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน โดยกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องตามความจริง (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อม Submit

อัพโหลดไฟล์เอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาเป็น PDF ยกเว้นรูปถ่ายเป็น JPG (อัพได้สูงสุด 60 ไฟล์ ไม่เกิน 5MB ต่อไฟล์) 

ตรวจสอบข้อมูลเมื่อครบถ้วนแล้วให้ยืนยันการยื่นคำร้องเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa / MasterCard หรือ PayPal

หลังชำระเงินจะได้รับหลักฐานยืนยันการยื่นคำร้องและที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง ให้พิมพ์ออกมาเก็บไว้แนบกับหนังสือเดินทาง

ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการยื่นคำร้อง ให้พิมพ์ใบนัดหมายของ VFS 

ส่งหนังสือเดินทางและใบยืนยันการรับคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย (VFS)

รอผลพิจารณาวีซ่าทางอีเมลล์ 

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว รับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเอง